آنالیز و مشخصات PTFE   فروشگاه فلزات رنگین طاهرزاده فروشنده انواع مقاطع PTFE می باشد و محصولات ارائه شده با مشخصات زیر می باشد.
آنالیز و مشخصات ال اف ایکس   فروشگاه فلزات رنگین طاهرزاده فروشنده انواع مقاطع ال اف ایکس می باشد و محصولات ارائه شده با مشخصات زیر می باشد.
آنالیز و مشخصات پلی آمید   فروشگاه فلزات رنگین طاهرزاده فروشنده انواع مقاطع پلی آمید می باشد و محصولات ارائه شده با مشخصات زیر می باشد.
آنالیز و مشخصات Peek   فروشگاه فلزات رنگین طاهرزاده فروشنده انواع مقاطع پیک می باشد و محصولات ارائه شده با مشخصات زیر می باشد.
آنالیز پلی اتیلن   فروشگاه فلزات رنگین طاهرزاده فروشنده انواع مقاطع پلی اتیلن می باشد و محصولات ارائه شده با مشخصات زیر می باشد.
آنالیز P.P | آنالیز پلی پروپیلن   فروشگاه فلزات رنگین طاهرزاده فروشنده انواع مقاطع پلی پروپیلن می باشد و محصولات ارائه شده با مشخصات زیر می باشد.