استخوانی(ABS) میلگرد   سخت و به راحتی با دقت بالا قابل ماشین کاری است. از لحاظ ابعادی پایدار بوده و قابل شکل دهی با حرارت است در مقابل ضربه شکننده بوده و جز و مواد غیرفلزی است که براحتی ادامه مطلب...