آلومینیوم برنز آلیاژ C95200

آلومينيوم برنز آلیاژ C95200 شاخه ای از آلياژهاي پايه مس هستند كه حدود 5 تا 11 درصد آلومينيوم، و در برخی موارد شامل مقاديري آهن، نيكل، منگنز يا سيليسيم مي باشند. آلیاژ C95200  به دلیل مقاومت بالا در برابر خورندگی و سایش، کاربردهای گسترده و فراوانی را به خود اختصاص داده. از جمله این کاربرد ها میتواتن به ساخت بلبرینگ های ساده و اجزای چرخ دنده فرود در هواپیما، اجزای سوپاپ و غیره اشاره کرد. آلیاژ C95200 آلومینیوم برنز یک ماده بسیار شکل پذیر با مقاومت بالا در برابر خورندگی است. این ترکیب برای بوشینگ ها، بلبرینگ ها، چرخ دنده های سبک، صفحات سایش، لوله های کم فشار، ستون های پمپ و ظروف مناسب می باشد.

ترکیبات شیمیایی آلومینیوم برنز آلیاژ C95200:

مس % آلومینیوم % آهن %
88 9 3

 

آلومینیوم برنز آلیاژ C95200
آلومینیوم برنز آلیاژ C95200

مشخصات فنی آلومینیوم برنز آلیاژ C95200:

درصد سختی برینل HB : 125

وزن مخصوص: 7.64

موارد مصرفی آلیاژ C95200 آلومینیوم برنز:

چرخ دنده ها، چرخ حلزونهای تحت فشار، بوشها، پمپهای اسید، شیر های صنعتی، پیچ و ماهک، شاتون و بازوئی، صنایع هوایی.

 

کاربردهای (Applications) آلومینیوم برنز آلیاژ C95200:

استفادههای تیپیک و نمونهپمپهای ضد اسید، بیرینگها، بوشکاریها، چرخدندهها، نشیمنهای شیرو سوپاپ، راهنماها، بلانجرها، میلههای پمپ، قلابهای پاککننده، سختافزارهای غیرقابل اسپارک و جرقه.

احتیاطهای در مصرفنامناسب برای استفاده در اسیدهای اکسید

 

ساختار (Structure) آلومینیوم برنز آلیاژ C95200:

میکروساختاردر شرایط ریختهگری، میکروساختار به صورت اولیه آلفا fcc (مکعب وجوه مرکزی) ، با رسوبهای «پرآهن» آلفا، تحت فرمهای «روزته و کروی» خواهد بود. در رابطه با نسبت خنککاری ممکن است مقادیر اندک مربوط به «بتا cph » ناپایدار بوده و یا محصول ترکیبزدای یوتکتوئید آلفا- گاما حضور یابد. آنیل بوسیله کاهش سرعت خنککاری، مقدار تهنشین یا رسوب بتا را در حدود 5% حجم آشکار خواهد نمود.

اتچکاری متالوگرافیکاسید کلراید فریک (10% HCl,5%FeCl

 

مشخصات استاندارد (Standard Specifications) آلومینیوم برنز آلیاژ C95200:

ASME . ریختهگریهای ماسهای: SB148 ریختهگریهای خارج از مرکز یا سانتریفوژ: SB271

ASTM . ریختهگریهای ماسهای: B148 . ریختهگریهای سانتریفوژ: B271 . ریختهگریهای پیوسته: B505 . شمش: B30

SAE . J462

استاندارد دولت آمریکاریختهگریهای پیوسته ، ماسهای وسانتریفوژ (خارج از مرکز) : QQ-C-390 . ریختهگریهای ماسهای : MIL-C-22229

سایر(در آمریکا)شماره کد شمش 415

 

خواص شیمیایی (Chemical Properties) آلومینیوم برنز آلیاژ C95200:

رفتارعمومی خوردگیC95200 عموما مقاومت خوبی در برابر حملات اسیدهای معدنی ناکسنده مانند اسیدسولفوریک، اسیدکلریدریک و اسید فسفریک، و بازهایی نظیر هیدروکسید سدیم و هیدروکسید پتاسیم از خود نشان میدهد . قطعات ریختگی این آلیاژ را میتوان با موفقیت در سیستمهایی که با آب شور، آب نیمشور و آب شیرین در ارتباطاند بکار برد. آلیاژ فوق در برابر اسیدهای عالی، از جمله اسید استیک و اسید لاکتیک و همه استرها مقاوم است. آب و هوای مرطوب آمونیاکی، در این آلیاژ ترک-خوردگی تنشی ایجاد میکنند.

 

خواص الکتریکی (Electrical Properties) آلومینیوم برنز آلیاژ C95200:

قابلیت هدایت الکتریکیحجمسنجی، 12% IACS در 20˚C(68˚F)

مقاومت الکتریکی144nΩm در 20˚C(68˚F)

 

خواص حرارتی (Thermal Properties) آلومینیوم برنز آلیاژ C95200:

درجه حرارت لیکیدوس یا مرزمایع 1040 ˚C(1915˚F)

درجه حرارت سالیدوس یا مرز جامد1040˚C(1905˚F)

ضریب انبساط حرارتیخطی، 16.2 μm/m.k(9.0μin/in.˚F) در 572˚F) تا 300˚C(68تا 20

حرارت ویژه377J/kg K(0.091Btu/lb ˚F) در 20˚C(68˚F)

قابلیت هدایت حرارتی50W/m.k(29.1Btu/ft.h.˚F) در 20˚C(68˚F

 

خواص مکانیکی (Mechanical Properties) آلومینیوم برنز آلیاژ C95200:

خواص کششی. دادههای تیپیک ونمونه برای میلههای تست ریختهگری ماسهای؛ استحکام کشش ، 550MPa(80ksi) ؛ استحکام تسلیم، 185MPa(27ksi) ازدیاد طول 35% در 50mm و یا 2 اینچ. شکل 44 نیز مشاهده گردد.

سختی125HB;64HRB (بار 3000 کیلو گرم)

ضرایب پواسون0.31

مدولهای الاستیک. کشش؛ 105GPa(15×106psi) ؛ برش ، 39GPa(5.7×106psi)

استحکام ضربهچارپی کی هول، 27J(20 ft .lb) در 100˚F) تا +38˚C(0 تا -18 ، ایزود ، 40J(30ft lb) در 100˚F تا +38˚C(0 تا -18

استحکام خستگیستون یا بیم دورانی: 150MPa(22ksi) در سیکلهای 108

ویژگیهای گسست- خزشمحدوده تنش خزش برای :10-5%h 145MPa(21ksi) در (450˚F) 230˚C؛ 54MPa(7.9 ksi) در 315˚C(600˚F) .شکل 43 نیز مشاهده گردد.

 

جدول کاربر آلومینیوم برنز آلیاژ C95200:

کاربرد محصول دلیل استفاده
صنایع برق ملزومات برق رسانای الکتریکی
ملزومات برق رسانای گرما
ملزومات برق مقاومت بالا در برابر خورندگی
ملزومات برق استحکام بالا
اتصال دهنده ها جعبه های آب بندی مقاومت بالا در برابر خورندگی
جعبه های آب بندی مقاوم در برابر سایش
جعبه های آب بندی استحکام بالا
کاربرد های صنعتی بلبرینگ مقاومت بالا در برابر خورندگی
بلبرینگ مقاوم در برابر سایش
بلبرینگ استحکام بالا
بوش مقاومت بالا در برابر خورندگی
بوش مقاوم در برابر سایش
بوش استحکام بالا
یاتاقان های کف گرد مقاوم در برابر سایش
یاتاقان های کف گرد استحکام بالا
یاتاقان های کف گرد مقاومت بالا در برابر خورندگی
انواع گیره های صنعتی مقاوم در برابر سایش
انواع گیره های صنعتی استحکام بالا
انواع دنده و چرخ دنده مقاومت بالا در برابر خورندگی
انواع دنده و چرخ دنده مقاوم در برابر سایش
انواع دنده و چرخ دنده استحکام بالا
آب بند ( لوله کشی) مقاومت بالا در برابر خورندگی
آب بند ( لوله کشی) مقاوم در برابر سایش
آب بند ( لوله کشی) استحکام بالا
قالب های شیشه ای مقاومت بالا در برابر خورندگی
قالب های شیشه ای مقاوم در برابر سایش
قالب های شیشه ای استحکام بالا
قالب های شیشه ای حفظ استحکام در دمای بالا
دستگاه های نورد مقاومت بالا در برابر خورندگی
دستگاه های نورد مقاوم در برابر سایش
دستگاه های نورد استحکام بالا
دستگاه های نورد حفظ استحکام در دمای بالا
قطعات خودرو و ماشین آلات مقاومت بالا در برابر خورندگی
قطعات خودرو و ماشین آلات مقاوم در برابر سایش
قطعات خودرو و ماشین آلات رسانای گرما
قطعات خودرو و ماشین آلات استحکام بالا
قطعات خودرو و ماشین آلات قابلیت ماشین کاری بالا
ملزومات دستگاه های اسیدشویی مقاومت بالا در برابر خورندگی (اسیدها)
ملزومات دستگاه های اسیدشویی استحکام بالا
ملزومات دستگاه های اسیدشویی مقاومت بالا در برابر خورندگی
پیستون سازی استحکام بالا
پیستون سازی مقاومت بالا در برابر خورندگی
پیستون سازی مقاوم در برابر سایش
سیال پمپ مقاومت بالا در برابر خورندگی (اسیدها)
سیال پمپ مقاوم در برابر سایش
ملزومات تصفیه آب سختی
ملزومات تصفیه آب مقاومت بالا در برابر خورندگی
ملزومات تصفیه آب مقاوم در برابر سایش
شیرهای صنعتی سختی
شیرهای صنعتی مقاومت بالا در برابر خورندگی
شیرهای صنعتی مقاوم در برابر سایش
شیرهای صنعتی مقاومت بالا در برابر خورندگی (اسیدها)
شیرهای صنعتی مقاومت بالا در برابر خورندگی آب نمک
شیرهای صنعتی سختی
چرخ دنده های حلزونی زیبایی ظاهری
چرخ دنده های حلزونی استحکام بالا
چرخ دنده های حلزونی مقاومت بالا در برابر خورندگی آب نمک
چرخ دنده های حلزونی مقاوم در برابر سایش
صنایع دریایی صنعت کشتی سازی مقاومت بالا در برابر خورندگی آب نمک
صنعت کشتی سازی استحکام بالا
صنعت کشتی سازی مقاومت بالا در برابر خورندگی
صنعت کشتی سازی قابلیت ماشین کاری بالا
صنعت کشتی سازی مقاوم در برابر سایش