پی تی اف ای با ترکیبات ویژه

Fluoroplastic

توضیحات:

ما قادر به ارائه PTFE با ترکیبات ویژه مانند Fiberglass و یا MOS2 در درصدهای متفاوت و با توجه به نیازهای شما هستیم. همچنین مشتریان می توانند سفارشهای PTFE کربن دار و یا برنز دار خود را با درصدهای متفاوت و با توجه به نیازهای خود ارسال نمایند.