میلگرد پلی آمید | فروش پلی آمید

پلی آمید
پلی آمید

فروش انواع پلی آمید | فروش پلی آمید میلگرد

فلزات رنگین طاهرزاده ارائه دهنده انواع پلی آمید ها در مقاطع و سایزهای مخلتف

وزن انواع میلگرد پلی آمید برحسب یک متر طول:

اندازه وزن اندازه وزن
20 0.377 115 12.458
25 0.589 120 13.565
30 0.848 125 14.719
35 1.154 130 15.920
40 1.507 135 17.168
45 1.908 140 18.463
50 2.355 145 19.806
55 2.850 150 21.195
60 3.391 160 24.115
65 3.980 170 27.224
70 4.616 180 30.521
75 5.299 190 34.006
80 6.029 200 37.680
85 6.806 210 41.542
90 7.630 220 45.593
95 8.502 230 49.832
100 9.420 240 54.259
105 10.386 250 58.875
110 11.398 260 63.679