ردیفناماصطلاحنام مستعارنام تجارینام تجاری قبلی
1C10300مس فوق العاده کم فسفر و اکسیژن آزاد
2C10400مس نقره اکسیژن آزاد مس AMSIL
3C10500 مس نقره اکسیژن آزاد مس AMSIL
4C10700مس نقره اکسیژن آزاد مس AMSIL
5C10800مس کم فسفر- اکسیژن آزادمس AMAX-LP
6C11000مس سمج تصفیه شده الکترولیت
7C1110099.95Cu-0.040-0.01cdمس الکترولیت مقام آنیلمس سمج تصفیه¬شده الکترولیت، مقاوم آنیل
8C11300مس سمج تصفیه شده نقره- بیرینگمس سمج تصفیه شده با نقره
9C11400مس سمج تصفیه شده نقره- بیرینگمس سمج تصفیه شده با نقره
10C11500مس سمج تصفیه شده نقره- بیرینگمس سمج تصفیه شده با نقره
11C11600مس سمج تصفیه شده نقره- بیرینگمس سمج تصفیه شده با نقره
12C12500مس پالایش شده داغمس سمج پاقیش شده داغ (12500) :
13C12700مس پالایش شده داغمس سمج پاقیش شده داغ (12500) :
14C12800مس پالایش شده داغمس سمج پاقیش شده داغ (12500) :
15C12900مس پالایش شده داغمس سمج پاقیش شده داغ (12500) :
16C13000مس پالایش شده داغمس سمج پاقیش شده داغ (12500) :
17C1430099.8Cu – 99.9Cu;0.1Cd – 0.2CdC14300 ، مس کادمیوم، اکسیدزدا شده
18C1431099.8Cu – 99.9Cu;0.1Cd – 0.2CdC14300 ، مس کادمیوم، اکسیدزدا شده
19C1450099.5Cu – 0.5Teمس خوش¬تراشمس تلوریم- بیرینگ. فسفردار اکسیژن زدا شده
20C1470099.6Cu – 0.4Sمس خوش¬تراش مس سولفورمس سولفور- بیرینگ
21C1500099.85Cu – 0.15Zrمس زیرکونیممس با نشان آمزیرک: آلیاژ N-4
22C1571099.8Cu – 0.2 Al2 O3
23C1572099.6Cu – 0.4 Al2 O3
24C1573599.3Cu – 0.7 Al2 O3
25C1620099Cu – 1Cdمس کادمیوم
26C1700098Cu – 1.7Be – 0.3Coمس بریلیوم؛ آلیاژ 165 بریلکو165
27C17200مس بریلیومآلیاژ 25.25 آلیاژ
28C17300مس بریلیومآلیاژ M25.25
29C1750097Cu – 0.5Be – 2.5Coمس کم بریلیومآلیاژ 10 ؛ 10 آلیاژ ؛ بریلکو 10
30C17600مس بریلیومآلیاژ 50 : 50 آلیاز
31C1820099Cu – 1Crمس کرومیومCA182
32C1840099Cu – 1Crمس کرومیومCA184
33C1850099Cu – 1Crمس کرومیومCA185
34C1870099Cu – 1Pbمس با ماشین کاری روانمس سربین
35C1920098.97Cu - 1.0Fe - 0.03P
36C19400Cu - 2.35Fe - 0.03P - 0.12Zn مس اصلاح شده با استحکام بالا
37C1950097Cu-1.5Fe-0.1P-0.8Co-0.6Sn استرسکون.
38C2100095Cu - 5Znفلز تجارتی، مطلا و خوش نما، 95% ؛ CA210
39C2200090Cu - 10Znبرونز تجارتی : CA220 : 90%
40C2260087.5Cu-12.5Zn برونز جواهریبرونز جواهری: CA226 : 87%: 1/2%
41C2300085Cu - 15Znبرنج قرمزبرنج قرمز 1/2% : : CA230
42C2400080Cu - 20Zn برنج پایینبرنج پایین: 80% : CA240
43C2600070Cu - 30Zn برنج کارتریج برنج 70-30 : برنج قابل بافتبرنج کارتریج: 79% : CA260
44C27000برنج زردبرنج زرد 65%
45C26800برنج زردبرنج زرد 66%
46C2800060Cu - 40Znفلز مونتزفلز مونتز : CA280 : 60%
47C31400 89Cu - 9.1Zn - 1.9Pb . برونز سرب¬دار تجارتی: CA314
48C3160089Cu - 8.1Zn - 1.9Pb - 1Ni برونز نیکل بیرینگ سرب¬دار تجارتی: CA316
49C3300066Cu - 33.5n - 0.5Pbبرنج عالی: برنج زردبرنج کم سرب (تیوب)
50C33200 66Cu - 32.4Zn - 1.6Pb برنج عالی: برنج تیوب خوش تراش برنج پرسرب (تیوب)
51C3350065Cu - 34.5Zn - 0.5Pbبرنج کم سرب
52C3400065Cu - 34Zn - 1Pb برنج سرب متوسط. 64.5%
53C3420064.5Cu - 33.5Zn - 2Pbبرنج ساعت : برنج¬های گرآور : برنج- سربین سخت برنج پر سرب
54C3530062Cu - 36.2Zn - 1.8Pb برنج ساعت : برنج¬های گرآور : برنج- سربین سخت برنج پر سرب
55C3490062Cu - 37.5Zn - 0.3Pb
56C3500062.5Cu - 36.4Zn - 1.1Pb برنج سربین متوسط. 62%
57C3560062Cu - 35.5Zn - 2.5Pb برنج فوق¬العاده پرسرب
58C3600061.5Cu - 35.5Zn - 3Pb برنج خوش تراش . برنج خوش برش زرد، برنج پرسرب.برنج خوش¬برش
59C3650060Cu – 39.4Zn – 0.6Pbفلز مونتز سربین، فلز مونتز سربین بازدارنده (درخوردگی) فلز مونتز سربین غیرباز دارنده
60C3660060Cu – 39.4Zn – 0.6Pbفلز مونتز سربین، فلز مونتز سربین بازدارنده (درخوردگی) فلز مونتز سربین حاوی آرسنیک
61C3670060Cu – 39.4Zn – 0.6Pbفلز مونتز سربین، فلز مونتز سربین بازدارنده (درخوردگی) فلز مونتز سربین و آنتیموان
62C3680060Cu – 39.4Zn – 0.6Pbفلز مونتز سربین، فلز مونتز سربین بازدارنده (درخوردگی) فلز مونتز سربین فسفوردار
63C3700060Cu - 39Zn - 1Pb فلز مونتز خوش¬تراش و خوش برش
64C3770060Cu - 38Zn - 2Pb برنج فورجینگ
65C38500 57Cu - 40Zn - 3Pbبرونز آرشیتک و معماری
66C40500 95Cu - 4Zn - 1Snبرونز پلی ویا برونز پول خردبرونز با قابلیت هدایت بالا
67C4080095Cu - 3Zn - 2Sn
68C4110091Cu - 8.5Zn - 0.5Sn لوب الوی
69C4150091Cu - 7.2Zn - 1.8Sn
70C41900 90.5Cu - 4.35Zn - 5.15Snبرنج قلعCA419
71C4220087.5Cu - 11.4Zn - 1.1Sn لوبرونز
72C4250088.5Cu - 9.5Zn - 2Sn
73C4300087Cu - 10.8Zn - 2.2Sn
74C4340085Cu - 14.3Zn - 0.7Sn
75C4350081Cu - 18.1Zn - 0.9Sn
76C4430071Cu - 28Zn - 1Snفلز آدمیرال مانع یا بازدارنده: برنج آدمیرال (نیروی دریایی).فلز آدمیرال حاوی آرسنیک
77C4440071Cu - 28Zn - 1Snفلز آدمیرال مانع یا بازدارنده: برنج آدمیرال (نیروی دریایی).فلز آدمیرال حاوی آنتیموان
78C4450071Cu - 28Zn - 1Snفلز آدمیرال مانع یا بازدارنده: برنج آدمیرال (نیروی دریایی).فلز آدمیرال حاوی فسفر
79C4640060Cu - 39.2Zn - 0.8Sn برنج نیروی دریایی: برنج نیروی دریایی بازدارندهبرنج نیروی دریایی غیربازدارنده
80C4650060Cu - 39.2Zn - 0.8Sn برنج نیروی دریایی: برنج نیروی دریایی بازدارندهبرنج نیروی دریایی حاوی آرسنیک
81C4660060Cu - 39.2Zn - 0.8Sn برنج نیروی دریایی: برنج نیروی دریایی بازدارندهبرنج نیروی دریایی حاوی آنتیموان
82C4670060Cu - 39.2Zn - 0.8Snبرنج نیروی دریایی: برنج نیروی دریایی بازدارندهبرنج نیروی دریایی حاوی فسفر
83C4820060.5Cu - 38Zn - 0.8Sn - 0.7Pbبرنج نیروی دریایی سربین برنج نیروی دریایی سرب متوسط : CA482
84C4850060Cu - 37.5Zn - 0.7Sn - 1.8Pbبرنج سربین نیروی دریاییبرنج نیروی دریایی پرسرب CA485 :
85C5050098.7Cu - 1.3Snفسفر برونز (1.25% Sn) . فسفر برونز، CA505;1.25%E
86C5100094.8Cu - 5Sn - 0.2Pفسفر برونز. 5%A
87C5110095.6Cu - 4.2Sn - 0.2P
88C5210092Cu - 8Snبرنج فسفر برونز ، 8%C
89C5240090Cu - 10Snفسفر برونز .10%D
90C5440088Cu - 4Zn - 4Pb - 4Snفسفر برونز خوش¬برش: برونز 444 ؛ برونز بیرینگفسفر برونز :B-2
91C6060095Cu - 5Alبرونز آلومینیوم. 5%برونز آلومینیوم A . CA606
92C6080095Cu - 5Alآلومینیوم برونز. 5% 5% آلومینیوم برونز
93C6100092Cu - 8Alآلومینیوم برونز ، 8%
94C6130090Cu - 7Al - 2.7Fe - 0.3Snآلومینیوم برونز 7%
95C6140091Cu - 7Al - 2Feآلومینیوم برونز ،
96C6150090Cu - 8Al - 2Niلوسترلوی
97C6230087Cu - 10Al - 3Feآلومینیوم برونز 9%
98C6240086Cu - 11Al - 3Feآلومینیوم برونز 11%
99C6250082.7Cu - 4.3Fe - 13Alآمپکو 21 ، مس سایشی 13- 4 . یا (وایریت 13- 4)
100C6300082Cu - 10Al - 5Ni - 3Fe نیکل برونز آلومینیومآلومینیوم برونز . E
101C6320082Cu - 9Al - 5Ni - 4Feبرونز نیکل آلومینیوم
102C6360095.5Cu - 3.5Al - 1.0Si
103C6380095Cu - 2.8Al - 1.8Si - 0.40Cuکرونزه
104C6510098.5Cu - 1.5Si. برونز کم سیلیکون. برونز کم سیلیکون. B
105C6550097Cu - 3Siبرونز پرسیلیکون. برونز پرسیلیکون. A
106C6640086.5Cu - 1.5Fe - 0.5Co - 11.5Zn کاربون
107C6880073.5Cu - 22.7Zn - 3.4Al - 0.4Co آلکالوی
108C6900073.3Cu - 22.7Zn - 3.4Al - 0.6Ni
109C6940081.5Cu - 14.5Zn - 4Si برنج قرمز سیلیکوتی. CA694
110C7040092.4Cu - 5.5Ni - 1.5Fe - 0.6Mn
111C7060090Cu - 10Niکاپرانیکل 90-10مس نیکل، 10% ; CA706
112C7100080Cu - 20Niکاپرانیکل 80-20 مس نیکل . CA710;20%
113C7150070Cu - 30Niکاپرانیکل 70-30مس نیکل CA710:30%
114C7190067.2Cu - 30Ni - 2.8Crکاپرانیکل با Crمس نیکل، کروم بیرینگ: CA719
115C7220083Cu - 16.5Ni - 0.5Crکاپرانیکل با Crمس نیکل، کروم بیرینگ : CA722
116C7250088.2Cu - 9.5Ni - 2.3Snکاپرانیکل با Snمس نیکل، قلع بیرینگ: CA725
117C7450065Cu - 25Zn - 10Niنیکل نقره، 65-10
118C7520065Cu - 17Zn - 18Niنیکل نقره. 65-10
119C7540065Cu - 20Zn - 155Niنیکل نقره، 65-15
120C7570065Cu - 23Zn - 12Niنیکل نقره. 65-12
121C7700055Cu -27Zn - 18Niنیکل نقره. 55-18
122C8110099Cu - 0.8Cr - 0.06BeCA811
123C8140099Cu - 0.8Cr - 0.06Be مس کروم اصلاح شده- Beمس بریلیوم CA814,70C
124C8150099Cu - 1Cr مس کروممس بریلیوم. CA815
125C8180097Cu - 1.5Co - 1Ag - 0.4Beآلیاژ مس بریلیوم CA818,50C
126C8200097Cu - 2.5Co - 0.5Beآلیاژ ریخته¬گری مس بریلیوم 10C آلیاژ مس بریلیوم CA820,10C
127C8220099Cu-1.5Ni-0.5Beآلیاژ ریخته¬گری مس بریلیوم 35C,30C یا 53Bآلیاژ مس بریلیوم CA822.30 0C
128C8240098Cu-1.7Be-0.3Co آلیاژ ریخته¬گری مس بریلیوم 165C آلیاژ مس بریلیوم CA824,165C
129C8250097Cu-2Be-0.5 Co- 0.25Pbآلیاژ ریخته¬گری مس بریلیوم استاندارد مس بریلیوم CA825,20C
130C8260097Cu-2.4Be-0.5Coمس بریلیوم 245C مس بریلیوم 245C
131C8280096.6Cu-2.6Be-0.5Co-0.3Si آلیاژ ریخته¬گری مس بریلیوم 275C آلیاژ مس بریلیوم CA825;275C
132C8360085Cu-5Sn-5Pb-5Znفلز اونس؛ 85-5-5-5 فلز ترکیبیآلیاژ مس بریلیوم ؛CA836
133C8380083Cu-4Sn-6Pb-7Znبرونز هیدرولیک؛ 83-4-6-7
134C8440081Cu-3Sn-7Pb-9Znفلز شیشه ؛ 81-3-7-9برنج- نیمه قرمز سربین
135C8480076Cu-2 1/2Sn-6 1/2Pb-15Zn برنج نیمه قرمز سربین. برنج کالاهای لوله¬کشی
136C8520072Cu-1Sn-3Pb-24Zn. برنج زرد مس بالا: 72-1-3-24
137C8540067Cu-1Sn-3Pb-29Znبرنج زرد شماره 1 : 67-1-3-29برنج زرد سربین: CA854
138C8570063Cu-1Sn-1Pb-35Znبرنج زرد سربین: 63-1-1-35 CA857
139C8580063Cu-1Sn-1Pb-35Znبرنج زرد سربین: 63-1-1-35 CA858
140C8610064Cu-24Zn-3Fe-5Al-4Mnبرونز منگنز (90,000Psi) ؛ برنج زرد پراستحکام CA861
141C8620064Cu-24Zn-3Fe-5Al-4Mnبرونز منگنز (90,000Psi) ؛ برنج زرد پراستحکام CA862
142C8630064Cu-26Zn-3Fe-2Al-4Mnبرونز منگنز (110,000Psi) : برنج زرد پراستحکام
143C8640059Cu- 0.75Zn- 0.75Pb- 37Zn-1.2Fe- 0.75Al- 0.5Mnبرونز منگنز : (60,000Psi) برنج زرد سربین با استحکام بالا، برونز منگنز میله
144C8650058Cu-39Zn-1.3Fe-1Al-0.5Mnبرونز منگنز؛ (65,000Psi) برنج زرد پراستحکام
145C87200سیلیکون برونز. 89-6-5,92-4-4,95-1-4 دائم سخت ، هرکولوی، ناوی مسوار
146C87500سیلیکون برنج ؛ 82-4-14مسوار
147C87800سیلیکون برنج ؛ 82-4-14مسوار
148C90300برونز قلع؛ 88-8-0-4 ؛ برونز: G""
149C90500برونز قلع: فلز تفنگ یا توپ؛ 88-10-0-2
150C90700برونز قلع، 65 فسفر دنده برونز
151C91700برونز دنده نیکلی. 861/2-12-0-0-11/2
152C92200برونز "M" ناوی، برونز سیستم بخار ، 88-6-1 1/2-4 1/2
153C92300. برونز قلع سربین، برونز ناوی "G" سربین ، 87-8-1-4
154C92500برونز قلع سربین ، "640" ؛ 87-11-0-0-1
155C92600برونز قلع سربین
156C92700برونز قلع سربین؛ 88-10-2-0
157C92900برونز سربین قلع – نیکل: 84-10-2 1/2-0-3 1/2
158C93200برونز پرسرب قلع، برونز بیرینگ . "660" : 83-7-7-3
159C93500برونز پرسرب قلع. 85-5-9-1
160C93700برونز پر سرب- قلع، برونز بیرینگ و بوش 80-10-10
161C93800برونز پرسرب- قلع، فلز ضداسید، 78-7-15
162C93900برونز پرسرب قلع ، 79-6-15
163C94300برونز پرسرب – قلع ، برونز نرم
164C94500. برونز میانه
165C95200آلومینیوم برونزآمپکو
166C95300آلومینیوم برونزآمپکو
167C95400آلومینیوم برونز 9C : 85-4-11 آمپکو C3
168C95500آلومینیوم برونز 9D : 415 : 81-4-4-11 آمپکو D4
169C95700برونز آلومینیوم منگنز؛ 75-3-8-2-12 سوپرسنگ 40 ، نووستون، آمپکولوی 495
170C95800آلومینیوم برونز آلفا نیکل: ملخ کشتی و پروانه هواپیما
171C96400مس نیکل 70-30
172C96600مس نیکل- بریلیوم (یا کاپرونیکل- بریلیوم)آلیاژ کاپرونیکل- بریلیوم 71C ، CA966
173C97800برونز نیکل سربین: 66-5-2-2-25 نیکل نقره 25%
174C99400آلیاژ بدون روی زدایی: NDZ
175C99700برنج منگنز سفید مسوار سفید
176Beryllium Copper Nickel 21Cآلیاژ ریخته¬گری مس بریلیوم دانه پالایش شده: 21C
177Beryllium Copper Nickel 72Cآلیاژ بریلیوم مس- نیکل اصلاح شده: 72C
178AG40AZn-4Al-1Cu-0.04Mgآلیاژ دایکست شماره 3زاماک – 3(دایکست).
179AC41AZn - 4Al - 1Cu - 0.04Mgمزک – 5 ، کماک -5 . آلیاژ دایکست شماره 5 .زاماک -5
180آلیاژ ریخته¬گری روی- پایه پوسته ریزی 1 Zn-4.7Al-0.25Cu کرلوی ZA-12,2570
181آلیاژ ریخته¬گری روی-پایه پوسته ریزیZn-5.5Alفلز نشکن
182Za12Zn-11Al
183ILZERO-16Zn – 1.2Cu
184ZA-27Zn-27Al
185روی رول شده تجارتیZn-0.08Pbروی کشش عمیق
186روی رول سخت شده – مس Zn-1Cuزیلوی – 40 (Zilliy -40)
187آلیاژ روی رول شدهZn- 1Cu- 0.010Mgزیلوی -15 (Zilloy -15)
188آلیاژ Zn-Cu-Ti Zn-0.8Cu-0.15Ti
189آلیاژ روی سوپر پلاستیکسوپر، Z300 ، آلیاژ فورمتال 22 ، کرولوی 2684
190قلع¬های خالص تجارتیقلع الکترولیت. باریکه قلع (straits tin) ، قلع تجارتی (گرید A ) که مورد توجه تا حداقل خلوص قلع 99.8% بوده و در برخی نشانه¬ها، بطور ثابت خلوصی بالاتر از قلغ 99.8% دارد. اغلب خواص لیست شده در این بخش (جهت قلع خالص) از قلعی با خلوص 99.95% معین شده¬اند
191قلع سخت 99.6Sn-0.4Cu
192قلع لحیم انتیمونی95Sn-5Sb
193لحیم قلع- نقره 95Sn- 5Ag
194لحیم نرم 70Sn- 30Pbلحیم 70-30
195لحیم نرم 63-3763Sn- 37Pb
196لحیم نرم 60-4060Sn- 40Pbلحیم 60-40
197آلیاژ قلع بابیت 1 91Sn-4.5Sb-4.5Cu
198آلیاژ قلع بابیت 2 89Sn-75.5Sb-3.5Cu
199آلیاژ قلع بابیت 3 84Sn-8Sb-8Cu
200آلیاژ بیرینگ 75Sn-1Sb-10Pb- 3Cu
201آلیاژ قلع دایکست82Sn - 13Sb - 5Cu
202فویل قلع 92Sn-8Zn
203فلز سفید92Sn-8Sb
204سرب شیمیایی99.90+%Pb
205سرب ارسنیکیPb-0.15As-0.010Sn-0.10Biسرب ارسنیکی، سرب F-3
206کلسیم سربPb-0.07Ca
207کلسیم سرب 2Pb-0.09Ca-0.5Sn
208کلسیم سرب 3Pb-0.09Ca-0.3Sn
209کلسیم سرب 4Pb-0.09Ca-1.0Sn
210سرب خورنده99.90 + %Pbسرب خورنده، سرب نقره¬زدا شده رایج. سرب
211سرب نقره لحیم97.5Pb-0.065Ag-1Sn
212لحیم 5-95 95Pb-5Sn
213لحیم20-80 80Pb-20Sn
214لحیم 50-5050Pb-50Sn
215سرب با 1% انتیموان 99Pb-1Sn
216سرب با 4% انتیموان 96Pb-4Sn
217سرب با 6% انتیموان94Pb-6Sbسرب تخت (6-94)
218سرب با 8% انتیموان92Pb-8Sb
219سرب با 9% انتیموان91Pb-9Sb
220بابیت سرب – پایه (آلیاژ 7)75Pb- 15Sb- 10Sn
221بابیت سرب – پایه (آلیاژ 8)80Pb- 15Sb- 5Sn
222بابیت سرب – پایه (آلیاژ 13)85Pb- 10Sb- 5Sn
223بابیت سرب – پایه (آلیاژ 15)83Pb- 15Sb- 1Sn- 1As
224105099.5 min Al
225106099.60 min Al
226110099.00 min Al- 0.12Cu
227114599.45 min Al
228119999.45 min Alآلومینیوم فوق خالص. آلومینیوم پالایش شدهآلومینیوم فوق خالص. رافینال
229135099.50 min Al
23020115.5Cu-0.4Pb-0.4Bi
23120144.4Cu- 0.8Si- 0.8Mn- 0.5Mg
23220244.4Cu- 1.5Mg- 0.6Mn
23320362.6Cu-0.45Mg-0.25Mn
23420483.3Cu-1.5Mg-0.40Mn
23521244.4Cu-1.5Mg- 0.6Mn
23622184.0Cu-2.0Ni-1.5Mg
23722196.3Cu- 0.3Mn- 0.18Zr- 0.10V- 0.06Ti
23823195.3Cu-0.30Mn- 0.18Zr- 0.10V- 0.15Ti
23926182.3Cu- 1.6Mg- 1.1Fe- 1.0Ni- 0.18Si- 0.07Ti
24030031.2Mn- 0.12Cu
24130041.2Mn- 1.0Mg
24231050.55Mn- 0.50Mg
243403212.2Si- 1.0Mg- 0.9Cu- 0.9Ni
24440435.2Si
24550050.8Mg
24650501.4Mg
24750522.5Mg-0.25Cr
24852543.5Mg-0.25Cr
24954571.0Mg-0.30Mn
25053565.0Mg-0.12Mn- 0.12Cr
25154565.1Mg-0.8Mn- 0.125Cr
25256522.5Mg- 0.25Cr
25356570.8Mg
25460050.8Si-0.5Mg
25560090.80Si-0.60Mg-0.50Mn-0.35Cu
25660101.0Si-0.8Mg-0.5Mn-0.35Cu
25760630.7Mg-0.4Si
25860661.4Si-1.1Mg-1.0Cu-0.8Mn
25960701.0Si-0.8Mg-0.7Mn-0.3Cu
26061010.5Mg-0.5Si
26162010.7Si-0.8Mg
26262050.8Si-0.5Mg-0.1Mn-0.1Cr-0.1Zr
26362621.0Mg-0.6Si-0.3Cu.0.6Pb-0.6Bi-0.09Cr
26463511.0Si-0.6Mg-0.6Mn
26570054.6Zn- 1.4Mg- 0.5Mn- 0.1Cr- 0.1Zr- 0.03Ti
26670497.6Zn- 2.5Mg- 1.5Cu- 0.1Cr
26770506.2Zn- 2.3Mg- 2.3Cu- 0.12Zr
26870721.0Zn
26970755.6Zn- 2.5Mg- 1.6Cu- 0.23Cr
27071755.6Zn- 2.5Mg- 1.6Cu- 0.23Cr
27171786.8Zn- 2.7Mg- 2.0Cu- 0.3Cr
27274755.7Zn- 2.3Mg- 1.5Cu- 0.22Cr
273201.04.6Cu- 0.7Ag- 0.35Mn- 0.35Mg- 0.25TiK0.1
274208.04Cu- 3Si
275295.04.5Cu- 1.1Si195
276296.04.5Cu- 2.5SiB195- B295.0
277308.05.5Cu- 4.5CuA108
278319.06Si- 3.5Cu319 ، تمام ریخته گری
279354.09Si- 1.8Cu- 0.5Mg
280357.07Si - 0.5MgA357.0
281C10100مس اکسیژن آزادمس الکترونیکی اکسیژن آزاد
282C7820065Cu-25Zn-8Ni-2Pb
283مس خالص
284روی رول شده تجارتی 2Zn-0.06Pb-0.06Cd
285روی رول شده تجارتی 3Zn-0.3Pb-0.3Cd
286آلیاژ ریخته گری65Sn-18Sb-15Pb- 2Cu
2875056
288359.09Si – 0.6 Mg
289360.09.5 Si – 0.5 Mg
290380.08.5 Si – 3.5 Cu
291383.010.5 Si – 2.52 Cu
292384.011.2 Si – 3.8Cu
293390.017.0 Si – 4.5 Cu – 0.6 Mg
294413.012SiA13 :A413.0 :13 :413.0
295443.05.2SiA3
296514.04Mg214
297518.08Mg218
298520.010 Mg220
299535.07 MgC535.0 آل¬مک 35B218 :B535.0.A218 :A535.0
300712.05.8Zn- 0.6Mg-0.5Cr-0.2Ti40E, D612, D712.2
301771.07Zn-0.9 Mg- 0.13Cr71A برتر
302850.06.2Sn – 1Cu- Ni750
303AZ10A
304AZ21X1
305AZ31B
306PE
307AZ61A
308AZ80A
309HK31A
310HM21A
311HM31A
312M14
313ZK21A
314ZK40A
315ZK60A
316AM60A
317AM100A
318AS41A
319AZ63A
320AZ81A
321AZ91A
322AZ92A
323EZ33A
324
325KH31A
326HZ32A
327K1A
328QE22A
329ZH21A
330ZE41A
331ZE63A
332ZH62A
333ZK51A
334ZK61A
335طلای خالص تجارتیطلا محک / Proof Gold .نام¬گذاری در صورتی که AL بیش از 99.99% است.
336آلیاژهای طلا – نقره – مسطلای طلاهای قرمز ، زرد و سبز
337آلیاژهای طلا – نیکل – مسطلای سفید
338آلیاژهای طلا – پلاتینیوم70 Au – 30 Pt
339طلای دندان پزشکی
340لحیم ها / Solders
341نقره خالص تجاری
342آلیاژهای نقره – مس: نقره استرلینگ یا نقره تمام عیار (حداقل 92.5 % Ag)، نقره سکه (90Ag – 10Cu)
343آلیاژهای بریزینگ – نقره پایه آلیاژهای بریزینگ نقرهنقره لحیم
344آلیاژهای نقره – منیزیوم - نیکلAg -0.25 Mg – 0.2 Ni
345مخلوط دندانساز(Dental Amalgam)50 Hg – 34.5 Ag – 13 Sn -2Cu – 0.5 Zn نقره پر کننده (silver filling)
346پلاتین خالص تجاری99.95% Pt
347آلیاژهای پلاتین - پلادیوم
348آلیاژهای پلاتین – ایریدیم
349آلیاژهای پلاتین - رودیم(40% Rh تا 3.5 )
350آلیاژهای پلاتین - رودنیم
35179Pt – 15Rh – 6Ru الیاژ شماره 851
352آلیاژهای پلاتین – نیکل
353آلیاژهای پلاتین – تنگستن
354آلیاژ مگنت دائم پلاتین کبالت
355پلادیوم خالص تجاری99.85% Pd
356آلیاژهای نقره - پلادیوم
35760Pb – 40Cu
358آلیاژهای پلادیوم – نقره – مس
359آلیاژهای پلادیوم – نقره – طلا40 Ag – 30 Pb – 30 Au
36095.5Pb – 4.5Ru
361A360.0
362A380.08.5 Si – 3.5 Cu
363A390.017.0 Si – 4.5 Cu – 0.6 Mg
364A413.012SiA13 :A413.0 :13 :413.0
365A443.05.2SiA3
366B443.05.2SiA3
367C443.05.2SiA3
368A535.07MgC535.0 آل¬مک 35B218 :B535.0.A218 :A535.0
369B535.07MgC535.0 آل¬مک 35B218 :B535.0.A218 :A535.0
370713.07.5Zn - 0.7Cu - 0.35Mgتنزآلوی.613
371AZ31C
372AZ91B
373AZ91C
374QH21A
375آلیاژ ریخته گری رویZa12 .Zn - 11Alفلز نشکنکرلویZa-12.2570
37652522.5Mg
37754542.7Mg - 0.8Mn - 0.12Cr
37860611.0Mg - 0.6Si - 0.30Cu - 0.20 Cr
37961510.9Si - 0.6Mg - 0.25Cr
38064630.4Si - 0.7Mg
381206.04.5Cu - 0.30Mn - 0.25Mg - 0.22Ti
382A206.04.5Cu - 0.30Mn - 0.25Mg - 0.22Ti
383242.04Cu - 2Ni - 2.5Mg142
384336.012Si - 2.5Ni - 1Mg - 1Cu A332 , A132
385355.05Si - 1.3Cu - 0.5Mg
386C355.05Si - 1.3Cu - 0.5Mg
387356.07Si - 0.3Mg
388A356.07Si - 0.3Mg
389آلومینیوم فوق خالصآلو مینیوم(Al)
390«پیوتر» یا قلع و سرب (Pewter)91Sn – 7Sb – 2Cuپیوتر مدرن، فلز بریتانیا
391فلز مس خالص
392آلیاژ های پلادیم نقره طلا40 Ag – 30 Pb – 30 Au
393A357.07Si - 0.5MgA357.0
394