نام گرید:

HZ32A


جدول ترکیبات شیمیایی


  • Zn1.7 - 2.5
  • Th2.5 - 4
  • rare earths0 - 0.1
  • Zr0.5 - 1
  • Cu0 - 0.1
  • Ni0 - 0.01
  • Others(total)0 - 0.3
  • Mg91.99 - 95.3


کاربردها/ Applications


استفاده های تیپیک و نمونه: ریختهگریهای ماسهای، برای استفاده در شرایط ایج مصنوعی (تمپر T5)، با استحکام میانه و یک ترکیب بهینه خواص، برای زمان طولانی و متوسط در معرض درجه حرارت و درا (500˚F) 260˚Cریخته گریهای نوع فشار سخت بوده و میتوانند برای یک زمان طولانی در معرض مقاومت تنش (با درجه حرارتهای بالاتر از هر آلیاژ منیزیوم تجاری در دسترس) باشند.


ویژگیهای ساخت/ Fabrication Characteristics


درجه حرارت ریختهگری: ریختهگری های ماسه، در، ( 1470˚F تا 1750) 800˚C تا 875

جوش پذیری: جوش قوس گاز محافظ با مفتول جوش EZ33A، یا HZ32A نسبتاً خوب؛ ریخته گری های با مقطع سنگین و بزرگ در پس از جوش، تنش زدایی نیاز دارند.


ترکیب شیمیایی/ Chemical Composition


نتیجه خروج از محدوده ناخالصی. مواد کمیاب (rare earths) بیش از 10% موجب افت مقاومت خزش میشود.


خواص مکانیکی/ Mechanical Properties


خواص کششی: تمپر T5: استحکام کشش، 185 MPa (27 KSi) ، استحکام تسلیم، 90 MPa (13 KSi) ؛ ازدیاد طول در 50 mm یا 2 in برابر 4% : شکل 22

سختی: 55HB:

ضریب پویسون: 0.35

مدولهای الاستیک: کشش،) 45 GPa (6.5 × : برش ،17 GPa (2.4 ×

ویژگیهای خزش


ویژگیهای جرمی/ Mass Characteristics


دانسیته (0.066 ib.) در 1.83 Mg/ در 20˚C (68˚F)


مشخصات استاندارد/ Standard Specifications


AMS: ریخته گری های با ماسه: 4447

ASTM: ریختهگریهای ماسه ای:B80

شمارههای UNS: M13320

استاندارد دولت آمریکا: ریختهگریهای ماسه ای: QQ-M-56 و MIL-M-46062

استانداردهای دیگر. الکترون ZT1. انگلیس : BS2970 MAGB . آلمان: DIN 1729-3. 5105


خواص حرارتی/ Thermal Properties


درجه حرارت لیکیدوس یا مرز مایع. 650˚C (1200˚F)درجه حرارت سالیدوس یا مرز جامد. 550˚C (1025˚F)ضریب انبساط حرارتی. خطی،) 26.7 µm/m.K (14.8 µin/in. ˚F در (330˚F تا 68) 200˚C تا 20حرارت ویژه. (0.23 Btu/ib. F ) 373 KJ/Kgدرجه حرارت نهان ذوب (160Btu/ib ) 373 KJ/Kg


خواص الکتریکی/ Electrical Properties


قابلیت هدایت الکتریکی، 26.5 % IACS در 20˚C (68˚F)

مقاومت الکتریکی: تمپر T5 65 n. m,در 20˚C (68˚F)