نام گرید:

EZ33A


جدول ترکیبات شیمیایی


  • reve earths2.5 - 4
  • Zn2 - 3.1
  • Zr0.5 - 1
  • Cu0 - 0.1
  • Ni0 - 0.01
  • Others(total)0 - 0.3
  • Mg91.49 - 95


ویژگیهای ساخت/ Fabrication Characteristics


درجه حرارت ریختهگری: ریختهگری های ماسه ای، ( 1500˚F تا 1300) 815˚C تا 705 ، ریختهگریهای قالب دائم، ( 1450˚F تا 1250) 785˚C تا 675

جوش پذیری: جوش قوس گاز محافظ با مفتول EZ33A، عالی؛ پیش گرم سازی مورد نیاز نیست، لیکن ممکن است مورد استفاده شود. عملیات حرارتی موقعیت جوش (Post weld) مورد نیاز است.


خواص الکتریکی/ Electrical Properties


قابلیت هدایت الکتریکی، 25% IACS در 20˚C (68˚F)

مقاومت الکتریکی: n. m در ( 68˚F) 20˚C


کاربردها/ Applications


استفاده های تیپیک و نمونه: ریختهگریهای با قالب دائم ماسه فشار سخت، نسبتاً آزاد از سوراخهای میکرونی (microporosity) . مورد استفاده در شرایط T5 ، برای کارکردهای ملزم به خواص استحکام مناسب (تا مقدار حرارت ( 500˚F) 260˚C ) .


مشخصات استاندارد/ Standard Specifications


AMS: ریخته گری های ماسهای: 4442

ASTM: ریختهگریهای ماسه ای:B80 ریختهگریهای قالب دائم: B199 ریختهگریهای پوستهای و دقیق B403 :

SAE: J465، شماره سابق آلیاژ 506, SAE

شمارههای UNS: M12330

استاندارد دولت آمریکا: ریختهگریهای ماسه ای: QQ-M-56 . ریخته گری های با قالب دائم: QQ-M-55 ، مفتول به میله جوشکاری؛ MIL-M-46062

سایر استانداردها: الکترون ZRE1، انگلیس : BS2970 MAG6 ، آلمان: DIN 1729 3. 5103 ، فرانسه: AIR3380 ZRE1


خواص مکانیکی/ Mechanical Properties


خواص کششی: تمپر T5: استحکام کشش، 160 MPa (23 KSi) ، استحکام تسلیم، 110 MPa (16 KSi) ؛ ازدیاد طول 3% در 50 mm یا 2 in : شکل 15 نیز دیده شود.

درجه حرارت VS خواص کششی: جدول 30 و شکل 16 دیده شود.

استحکام برش: تمپر 135 MPa (19.8 KSi), T5

استحکام تسلیم فشار: 110 MPa (16 KSi)

خواص بیرینگ، تمپر T5 : استحکام بیرینگ نهایی. 395 MPa (57 KSi)

استحکام تسلیم بیرینگ: 275 MPa (39.9 KSi),

سختی: 59HRE, 65HB:


خواص حرارتی/ Thermal Properties


درجه حرارت لیکیدوس یا مرز مایع. 645˚C (1190˚F)درجه حرارت سالیدوس یا مرز جامد. 545˚C (1010˚F)ضریب انبساط حرارتی. خطی،) 26.1 µm/m.K (14.5 µin/in. ˚F در (212˚F تا 68) 100˚C تا 20حرارت ویژه. (0.25Btu/ib. ˚F ) 1.05KJ/Kg.K در 20˚C (68˚F) درجه حرارت نهان ذوب. (160Btu/ib ) 373KJ/Kgقابلیت هدایت حرارتی. 100 W/m.K (58 Btu/tt.h.˚F)


ویژگیهای جرمی/ Mass Characteristics


دانسیته (0.066 ib.) در 1.82 Mg/ در 20˚C (68˚F)