نام گرید:

C78200

معادله:

65Cu-25Zn-8Ni-2Pb

جدول ترکیبات شیمیایی


  • Zn20.55 - 28.5
  • Cu63 - 67
  • Fe0 - 0.35
  • Mn0 - 0.5
  • Ni7 - 9
  • Pb1.5 - 2.5
  • Others(total)0 - 0.1


کاربردها/ Applications


استفادههای تیپیک یا نمونه. بلانکهای کلید، صفحات ساعت، قطعات ساعت.


خواص حرارتی/ Thermal Properties


درجه حرارت لیکیدوس یامرزمایع. 1000˚C(1830˚F)

درجه حرارت سالیدوس یا مرز جامد. 970˚C(1780˚F)

ضریب انبساط حرارتی. خطی، 18.5 μm/m.k(10.3 μin/in.˚F) در ˚F) 212تا68 ) ˚C100تا 20

حرارت ویژه. 380J/kg.k(0.09 Btu/Ib.˚F) در 20˚C(68˚F)

قابلیت هدایت حرارتی.48 W/m.k(28Btu/ft.h.˚F)


خواص مکانیکی/ Mechanical Properties


مدولهای الاستیک. کشش. 117GPa(17×106psi)؛ برش، 44Gpa(6.4 ×106psi)


ویژگیهای ساخت/ Fabrication Characteristics


قابلیت ماشینکاری. 60% فلز C36000 ، برنج خوش برش

قابلیت فرمدهی. کار سرد: خوب ، فرمدهی گرم: ضعیف، و متداول در بلانککاری، غلتککاری ودریل کاری.

قابلیت جوشکاری. لحیمکاری :عالی. بریزینگ: خوب، جوش مقاومتی، قوس و جوش گاز سوخت اکسیژن : عموما مورد پیشنهاد نمیباشد.

درجه حرارت اجرای آنیل. 1150˚F) تا 620˚C(930 تا 500

جرم حجمی. 0.314 1b/in3.) )8.69 Mg/m3 در 20˚C(68˚F)


خواص الکتریکی/ Electrical Properties


قابلیت هدایت الکتریکی. حجم سنجی ، 10.9%IACS در 20˚C(68˚F)

مقاومت الکتریکی 172nΩ.m در 20˚C(68˚F)