نام گرید:

C44500

نام رایج:

فلز آدمیرال مانع یا بازدارنده: برنج آدمیرال (نیروی دریایی).

معادله:

71Cu - 28Zn - 1Sn

نام تجاری قبلی:

فلز آدمیرال حاوی فسفر

جدول ترکیبات شیمیایی


  • Cu70 - 73
  • Fe0 - 0.06
  • Pb0 - 0.07
  • Sn0.9 - 1.2
  • Zn0 - 0


کاربردها/ Applications


استفادههای تیپیک و نمونه. کندانسر، تیوبهای مبدل حرارتی و تقطیرکنندهها، حلقهها و غلافهای فلزی، صافیها، آبکشهای تاسیساتی، پلیت تیوبها.

احتیاطهای درمصرف. این سه آلیاژ به تنش ترکخوردگی مستعد و حساس هستند. آنها در هر جایی که ممکن است میبایست با شرایط آنیل استفاده شوند. در جایی که تولید موجب به پسماند تنش میشود، لازم است یک عملیات حرارتی با تنشگیری مناسب بکار گرفته شود.


مشخصات استاندارد/ Standard Specifications


ASME . پلیت کندنسر: SB171 ، تیوب: SB543,SB395,SB359,SB111

ASTM . پلیت کندنسر: B171 ، تیوب: B543,B395,B359,B111


خواص شیمیایی/ Chemical Properties


رفتار عمومی خوردگی. مقاومت خوب به آبهای نمکین و شیرین در سرعتهای کم. سرعتهای آب در بالای 6fps برخورد تصادمی بالا در خوردگی میدهند. یک بازدارندگی متفاوت برای هر آلیاژ، در حفاظت در برابر رویزدایی اضافه گردیده است.


ویژگیهای ساخت/ Fabrication Characteristics


قابلیت ماشینکاری. 30% فلز C36000 برنج خوشبرش.

قابلیت فرم دهی. برای کار سرد عالی، ونسبتا مناسب برای فرمدهی گرم.

قابلیت جوشکاری. لحیمکارینرم: عالی. جوشکاری جرقهای و جوش نقطهای مقاومتی. جوشکاری گاز سوخت اکسیژن، زرد جوش آلیاژ نقره: خوب. جوش قوس باگاز محافظ: نسبتا خوب، جوش درز مقاومتی و جوش قوس فلزمحافظ: پیشنهاد نمیگردد.

درجه حرارت کریستالسازی مجدد. 300˚C(575˚F) برای نوار رولشده سرد سخت ضخامت (0.04 اینچ) 1mm وبا (50% کاهش) از اندازه دانه 0.015mm . جدول 43 را نیز مشاهده کنید.

درجه حرارت آنیل. 1100˚F) تا 600˚C(800 تا 425

درجه حرارت کارگرم. 1450˚F) تا 800˚C(1200تا 650

جرم حجمی. 0.3081b/in3.) )8.53 Mg/m3 در 20˚C(68˚F)


خواص الکتریکی/ Electrical Properties


قابلیت هدایت الکتریکی. حجم سنجی ، 25%IACS در20˚C(68˚F)

مقاومت الکتریکی. 69.6nΩ.m در 20˚C(68˚F)


خواص مکانیکی/ Mechanical Properties


مدولهای الاستیک. کشش، 110GPa(16×106psi) ؛برش ، 40GPa(6×106psi)

استحکام خستگی. 18ksi) تا 125MPa(17 تا 115 در سیکلهای 107


خواص حرارتی/ Thermal Properties


درجه حرارت لیکیدوس یامرزمایع. 935˚C(1720˚F)

درجه حرارت سالیدوس یا مرز جامد. 900˚C(1650˚F)

ضریب انبساط حرارتی.خطی، 20.2μm/m.k(11.2μin/in.˚F) در ˚F) 68تا572 ) ˚C300تا 20

حرارت ویژه. 380J/kg.k(0.09 Btu/Ib.˚F) در 20˚C(68˚F)

قابلیت هدایت حرارتی. 110W/m.k(64Btu/ft.h˚F) در 20˚C(68˚F)

شکل 43- تغییرات در خواص و اندازه دانه. با درجه حرارت آنیل جهت مسهای C44400,C44500 یا C44300