نام گرید:

C36700

نام رایج:

فلز مونتز سربین، فلز مونتز سربین بازدارنده (درخوردگی)

معادله:

60Cu – 39.4Zn – 0.6Pb

نام تجاری قبلی:

فلز مونتز سربین و آنتیموان

جدول ترکیبات شیمیایی


  • Cu58 - 61
  • Pb0.4 - 0.9
  • Fe0 - 0.15
  • Sn0 - 0.25
  • Zn0 - 0
  • Others(total)0 - 0.1


مشخصات استاندارد/ Standard Specifications


ASME . پلیت، تیوب کندنسور: SB171

ASTM . پلیت، تیوب کندنسور: B171 پلیت، روکش: B432


خواص شیمیایی/ Chemical Properties


رفتار عمومی خوردگی. مقاومت خوبی به خوردگی در آب نمکین و خالص (هردو) .C36500 آلیاژ غیربازدارنده بوده و موضوعی در شروع رویزدایی است؛ آلیاژهای بازدارنده هر یک حاوی 0.10% تا 0.02 در ارتباط یا یک عنصر بازدارنده (P یا Sp وAs ) هستند، که هر کدام سهمی در مقاومت بالا به رویزدایی دارند.


خواص مکانیکی/ Mechanical Properties


خواص کششی. پلیت (یک اینچ) 25mm و تمپر یا برگشت M20 : استحکام کشش، 370Mpa(54ksi) استحکام تسلیم، 140Mpa(20ksi) ازدیاد طول (ازدیاد طول) ، 45% در 50mm و یا 2 اینچ.

استحکام برش. تمپر 275Mpa(40ksi):M20

سختی. تمپر 80HRF;M20

مدولهای الاستیک. کششی، 105GPa(15×106psi) ؛ برش . 39GPa(5.6 ×106psi)


خواص حرارتی/ Thermal Properties


درجه حرارت لیکیدوس یامرزمایع. 900˚C(1650˚F)

درجه حرارت سالیدوس یا مرز جامد. 885˚C(1630˚F)

ضریب انبساط حرارتی.خطی، 20.8 μm/m.k(11.6 μin/in.˚F) در (572˚F تا 300˚C(68 تا 20 ؛

حرارت ویژه. 380J/kg.k(0.09Btu/1b.˚F) در (˚F (68 ˚C 20 ؛

قابلیت هدایت حرارتی. 123W/m.k(71Btu/ft.h˚F) در (˚F (68 ˚C 20


ویژگیهای ساخت/ Fabrication Characteristics


قابلیت ماشینکاری. 20% فلز C36000 ، برنج خوش برش.

قابلیت فرم دهی. کارسرد: نسبتا خوب، کار گرم: عالی .

قابلیت جوشپذیری. لحیم کاری: عالی.بریزینگ: خوب، جوشکاری لب به لب مقاومتی و جوش قوس باگاز محافظ و گاز اکسی فول: نسبتا خوب، کلیه پروسههای دیگر جوشکاری مورد پیشنهاد نمیباشد

درجه حرارت آنیل. 1100˚F) تا 600˚C(800 تا 425

درجه حرارت کارگرم. 1450˚F) تا 800˚C(1150تا 625

جرم حجمی. 0.3041b/in3.) )8.41 Mg/m3 در 20˚C(68˚F)


ساختار/ Structure


ساختار کریستال. FCC (مکعب با وجوه مرکزی)

میکروساختار. آلفا و بتا با سرب حل نشده، فاز بتا با اتچ پروکسید آمونیاک در رنگ زرد لیمویی ظاهر میشود؛ و ممکن است با اتچ کلراید فریک تیره گردد. سرب به عنوان ذرات خاکستری حل نشده ظاهر شده و به صورت تصادفی در بین ساختار توزیع میشود.


خواص الکتریکی/ Electrical Properties


قابلیت هدایت الکتریکی. حجمسنجی،تمپر26%IACS, O61 در 20˚C(68˚F)

مقاومت الکتریکی. 62nΩ.m در 20˚C(68˚F)


کاربردها/ Applications


استفادههای نمونه وتیپیک. ورق تیوبهای اصلی برای کندنسورها و مبدلهای حرارتی؛ ورقهای حمایتکننده؛ بازدارندهها.