نام گرید:

C31400

معادله:

89Cu - 9.1Zn - 1.9Pb

نام تجاری قبلی:

. برونز سرب¬دار تجارتی: CA314

جدول ترکیبات شیمیایی


  • Cu87.5 - 90.5
  • Pb1.3 - 2.5
  • Fe0 - 0.1
  • Ni0 - 0.7
  • Others(total)0 - 0.5
  • Zn5.7 - 11.2


مشخصات استاندارد/ Standard Specifications


ASTM . B140


خواص نوری/ Optical Properties


رنگ. برونز خوش رنگ .


کاربردها/ Applications


استفادههای نمونه و تیپیک. پیچها، قطعات ماشین پیچ، فیکسچرها و محفظهها و قفسههای آب نمک و سرکه...و کنکتورهای مدل پلاک الکتریکی؛ برخی سختافزارهای ساخت سازه.


خواص حرارتی/ Thermal Properties


درجه حرارت لیکیدوس یامرزمایع. 1040˚C(1900˚F) .

درجه حرارت سالیدوس یا مرز جامد. 1010˚C(1850˚F)

ضریب انبساط حرارتی.خطی، 18.4 μm/m.k(10.2μin/in.˚F) در (572˚F تا 300˚C(68 تا 20 ؛

حرارت ویژه. 375J/kg.k(0.09Btu/1b.˚F) در (˚F (68 ˚C 20 ؛

قابلیت هدایت حرارتی. 180W/m.k(104Btu/ft.h˚F) در (˚F (68 ˚C 20 ؛


خواص مکانیکی/ Mechanical Properties


خواص کششی. میله، به صورت تیپیک. تمپروبرگشت O61 : استحکام کشش، برابر 255Mpa(37ksi) ؛ استحکام تسلیم، برابر 83Mpa(12ksi) در 0.5% انبساط تحت بار؛ ازدیاد طول، 45% در 50mm یا 2 اینچ؛ کاهش در سطح ، 70% ، تمپر یا برگشت H02 : استحکام کشش، 360Mpa(52ksi) ؛ استحکام تسلیم، 310Mpa(45ksi) ؛ ازدیاد طول (تطویل) ، 18% ؛ کاهش در سطح برابر 60%

استحکام برش. میله، به صورت تیپیک یا نمونه: تمپر O61 و 165Mpa(24ksi) ؛ تمپر H02 ، 205Mpa(30ksi)

سختی. تمپر 55HRF,O61 ؛ تمپر 58HRB,H02 ؛ تمپر 65HRB,H04 تا 61

مدولهای الاستیک. کشش، 115Gpa(17×106psi) : برش، 45GPa(6.4×106psi)


ویژگیهای ساخت/ Fabrication Characteristics


قابلیت ماشینکاری. 80% فلز C36000 ، برنج خوشتراش.

قابلیت فرمپذیری. کارسرد، خو؛ فرمدهی گرم، ضعیف.

قابلیت جوشپذیری. لحیمکاری: عالی. بریزینگ یا زرد جوش: خوب. جوشکاری لب به لب مقاومتی: نسبتا خوب. کلیه پروسههای دیگر جوشکاری پیشنهاد نمیگردد.

درجه حرارت آنیل. 1300˚F) تا 700˚C(800 تا 425

جرم حجمی. 0.319 1b/in3.) )8.83 Mg/m3 در 20˚C(68˚F)


خواص الکتریکی/ Electrical Properties


قابلیت هدایت الکتریکی. حجم سنجی، 42%IACS در 20˚C(68˚F)

مقاومت الکتریکی. 41nΩ.m در 20˚C(68˚F)