نام گرید:

AZ92A


جدول ترکیبات شیمیایی


  • Al8.3 - 9.7
  • Mn0 - 0.1
  • Zn1.6 - 2.4
  • Si0 - 0.3
  • Cu0 - 0.25
  • Ni0 - 0.01
  • Others(total)0 - 0.3
  • Mg86.94 - 90.1


ویژگیهای ساخت/ Fabrication Characteristics


درجه حرارت ریختهگری: ریختهگری های ماسه ای، ( 1550˚F تا 1300) 845˚C تا 705 ، ریختهگریهای با قالب دائم، ( 1500˚F تا 1200) 815˚C تا 650

قابلیت جوش کاری: جوش قوس گاز محافظ با مفتول AZ92A، خوب؛ تنش زدایی لازم است.


کاربردها/ Applications


استفاده های تیپیک و نمونه: ریختهگریهای با قالب دائم و سیستم ماسه با فشار سخت، با استحکام کشش بالا و استحکام تسلیم خوب.


خواص مکانیکی/ Mechanical Properties


خواص کششی: جداول 28 و شکل های 14 دیده شوند.

درجه حرارت VS خواص کششی: جدول 29 دیده شود.

استحکام برش: تمپر 125 MPa (18 KSi), F؛ تمپرهای T4 و 140 MPa (20 KSi), T5 ؛ تمپر 145 MPa (21 KSi), T6 ؛ تمپر 150 MPa (22 KSi), T7

استحکام تسلیم فشار: تمپرهای 97 MPa (14 KSi), T4, F ، تمپر 115 MPa (17 KSi), T5 ، تمپرهای 150 MPa (22 KSi), T6 ، تمپر 145 MPa (21 KSi), T7

خواص بیرینگ، استحکام بیرینگ نهایی.

تمپرهای 345 MPa (50 KSi) ,T5, F؛ تمپر 470 MPa (68 KSi), T4، تمپر 550 MPa (80 KSi), T6 ، استحکام تسلیم بیرینگ: تمپرهای تمپر 315 MPa (46 KSi), T5, T4 ، تمپر 450 MPa (65 KSi), T6

سختی: تمپر 76HRE, 65HB:F ، تمپر 75HRE, 63HB:T4 ، تمپر 80HRE, 69HB:T5 ،

تمپر 88HRE, 81HB:T6 ، تمپر 86HRE, 78HB:T7 ،

نسبتهای پویسون: 0.35

مدولهای الاستیک، کشش،) 45 GPa (6.5 × ، برش ) 17 GPa (2.4 ×

استحکام ضربه: چارپی شکاف V. تمپر, 0.7 J (0.5 ft.lb). F تمپر , 2.7 J (2.0 ft.lb). T4

تمپر1.1 J (0.8 ft.lb). T6

استحکام خستگی: در سیکلهای 5 ×

تمپرهای 83 MPa (12 KSi), F, T6 ؛ تمپرهای 90 MPa (13 KSi), T7, T4 ؛

تمپرهای 76 MPa (11 KSi), T5 (تستهای تیپ مور R.R.)


خواص الکتریکی/ Electrical Properties


قابلیت هدایت الکتریکی، در ( 68˚F) 20˚C تمپر 12.3% IACS, F ، تمپر 10.5% IACS, T4 ، تمپر 12.3% IACS, T6

مقاومت الکتریکی: در ، در ( 68˚F) 20˚C تمپر F : ( 68˚F) 20˚C ؛ 140 n. m ؛

تمپر 165 n. m. T4 ، تمپر 140 n. m. T6.

پتانسیل محلول الکترولیت: الکترود کالومل سیر و اشباع شده 1.56 V vs

ولتاژ بیش از حد هیدروژن : به عنوان ریختهگری، 0.3 V

 


مشخصات استاندارد/ Standard Specifications


: ریخته گری های ماسهای: 4434، ریخته گریهای پوستهای و دقیق: 4453، ریخته گریهای قالب دائم: 4484

ASTM: شمش: B93، ریختهگریهای ماسه ای: B80، ریختهگریهای قالب دائم: B199 ریختهگریهای دقیق و پوستهای B403 :

SAE: J465، شماره سابق آلیاژ 500, SAE

شمارههای UNS: M11920

استاندارد دولت آمریکا: ریختهگریهای ماسه ای: QQ-M-56 ، MIL-M-46062: ، ریخته گری های قالب دائم: QQ-M-55 و MIL-M-46062


ترکیب شیمیایی/ Chemical Composition


نتیجه خروج از محدوده ناخالصی. CU یا NI شدید موجب افت گردید در مقاومت خوردگی میشود. Si بیش از 0.5% موجب کاهش ازدیاد طول میگردد


خواص حرارتی/ Thermal Properties


درجه حرارت لیکیدوس یا مرز مایع. 595˚C (1100˚F)درجه حرارت سالیدوس یا مرز جامد. 445˚C (830˚F)ضریب انبساط حرارتی. خطی،) 26µm/m.K (14µin/in. ˚F در (212˚F تا 65) 100˚C تا 18درجه نخستین ذوب. 410˚C (770˚F)حرارت ویژه. (0.25Btu/ib. ˚F ) 1.05KJ/Kg.Kدرجه حرارت نهان ذوب. (89Btu/ib ) 373KJ/Kgقابلیت هدایت حرارتی. 72 W/m.K (41.8 Btu/tt.h.˚F) در (572˚F تا 212) 300˚C تا 100