نام گرید:

AZ10A


جدول ترکیبات شیمیایی


  • Al1 - 1.5
  • Zn0.2 - 0.6
  • Si0 - 0.1
  • Cu0 - 0.1
  • Ni0 - 0
  • Fe0 - 0
  • Cu0 - 0.04
  • Mg97.65 - 98.8


ویژگیهای جرمی/ Mass Characteristics


دانسیته. 1.76 Mg/m3 (0.064 lb.in3) در 20 oC (68 oF)


ویژگیهای ساخت/ Fabrication Characteristics


قابلیت جوشپذیری خوب. پس از جوشکاری نیاز به انجام تنشزدایی نیست.


کاربردها/ Applications


استفادههای تیپیک و نمونه. یک آلیاژ اکستروژن کم هزینه با خواص مکانیکی میانه و ازدیاد طول بالا، مورد استفاده در حالت تمپر (F) اکسترود شده.


خواص مکانیکی/ Mechanical Properties


خواص کششی.

خواص تراکم و فشار

مدولهای الاستیک. کشش، 45 GPa (6.5×106 psi)

ضرایب پویسون. 0.35


خواص حرارتی/ Thermal Properties


درجه حرارت لیکیدوس یا مرز مایع. 645 oC (1190 oF)

درجه حرارت سالیدوس یا مرز جامد. 630 oC (1170 oF)

ضریب انبساط حرارتی. خطی. 26.6 μm/m.K (14.8 μin/in. oF) در (400 oC تا 70) 204 oC تا 21

قابلیت هدایت حرارتی. 110 W/m.K (64 Btu/ft.h. oF) در 20 oC (68 oF)


مشخصات استاندارد/ Standard Specifications


UNS. M11100

استاندارد دولت آمریکا. مفتولهای (rods) اکسترود شده، میلها (rods) و اشکال: QQ-M-31


خواص الکتریکی/ Electrical Properties


مقاومت الکتریکی. nΩ.m در 20 oC (68 oF)