نام گرید:

AM100A


جدول ترکیبات شیمیایی


  • Al9.3 - 10.7
  • Mn0 - 0.1
  • Zn0 - 0.3
  • Si0 - 0.3
  • Cu0 - 0.1
  • Ni0 - 0.01
  • Others(total)0 - 0.3
  • Mg88.19 - 90.7


ویژگیهای جرمی/ Mass Characteristics


دانسیته 1.81 Mg/ (0.066 ib.) در 20˚C (68˚F)


ویژگیهای ساخت/ Fabrication Characteristics


قابلیت جوش کاری: جوش قوس گاز محافظ با میله AM100A ، خیلی خوب

درجه حرارت ریخته گری:

ریخته گریهای ماسهای، ( 1550˚F تا 1350 ) 845˚C تا 735؛

ریخته گریهای با قالب دائم، ( 1500˚F تا 1200 ) 815˚C تا 650؛

شمش، ( 1300˚F تا 1200 ) 705˚C تا 650


خواص الکتریکی/ Electrical Properties


قابلیت هدایت الکتریکی، تمپر 11.5% IACS, F ، تمپر 9.9% IACS, T4 ، تمپر 12.3% IACS, T6

مقاومت الکتریکی: تمپر 150 n. m. F؛ تمپر 175 n. m. 14؛ تمپر 140 n. m. T6 در ( 68˚F ) 20˚C .

پتانسیل محلول الکترولیت: الکترود کالومل اشباع یا سیر شده 1.57 V vs ولتاژ بالای (Overvoltage) هیدروژن 0.27 V برای اکستروژنها: 0.06 V برای ریختهگری ها.


خواص حرارتی/ Thermal Properties


درجه حرارت لیکیدوس یا مرز مایع. 595˚C (1100˚F)درجه حرارت سالیدوس یا مرز جامد. 465˚C (865˚F)درجه حرارت نخستین ذوب. 430˚C (810˚F)ضریب انبساط حرارتی. خطی،) 25µm/m.K (14µin/in. ˚F در (212˚F تا 65) 100˚C تا 18حرارت ویژه. 1.05 kj/kg.K (0.25 Btu/tt.Ib.˚F) در 25˚C (77˚F)درجه حرارت نهان ذوب. (89 Btu/ib ) 373KJ/Kg قابلیت هدایت حرارتی. 73 W/m.K (42 Btu/ft.h.˚F) در (572˚F تا 212) 300˚C تا 100


مشخصات استاندارد/ Standard Specifications


AMS: ریخته گری های با قالب دائم: 4483 ، ریخته گری دقیق و پوسته ای (Investment): 4455

ASTM: ریخته گری های ماسه ای: B80 شمش برای ماسهای، قالب دائم و دایکست: B93 . ریخته گری های قالب دائم: B199 ریخته گری های پوسته ای و دقیق : B403

SAE: J465، شماره آلیاژ سابق 502:SAE

شماره UNS: M10100

استاندارد دولت آمریکا: ریخته گری های قالب دائم: QQ-M - 55


ترکیب شیمیایی/ Chemical Composition


نتیجه خروج ا زمحدوده ناخالصی: افزایش مقاومت خوردگی با افزایش مقدار Ni, Cu و Fe افزایش مقدار Zn موجب کاهش مقاومت فشار سخت افزایش بیش از 0.5% Si موجب کاهش از ازدیاد طول.


کاربردها/ Applications


استفاده های تیپیک و نمونه: ریخته گری های با قالب دائم و "ماسه ای فشار سخت" با یک ترکیب خوب استحکام کشش و استحکام تسلیم و ازدیاد طول.


خواص مکانیکی/ Mechanical Properties


خواص کششی و استحکام فشار: جداول 21 و 22 و شکل 8 دیده شود.

استحکام تسلیم فشار: جدول 21 دیده شود.

سختی: در درجه حرارت اتاق: جدول 21 دیده شود. در -78˚ (- 108˚ F) : تمپر 63HB, F یا 75HRE: تمپر 60HB, T4 یا 73 HRE ، تمپر 85 HB, T6 یا 90 HRE .

خواص بیرینگ: استحکام بیرینگ نهایی: تمپر 475 MPa (69 ksi) : تمپر 560 MPa (81 ksi)

استحکام تسلیم بیریگ: تمپر ,T4 310 MPa (45 KSi) : تمپر ,T61 470 MPa (68 KSi) .

ضرایب پویسون: 0.35

استحکام ضربه: چارپی شکاف V. در 20˚C (68˚ F) : تمپر 2.7 J(2.0 ft.lb) , 0.8 J (0.6 ft.lb). F تمپر , 0.9 J (0.7 ft.lb). T61 در -78˚ (- 108˚ F) : تمپر, 1.1 J (0.8 ft.lb). F

تمپر , 3.4 J (2.5 ft.lb). T4 تمپر 1.1 J (0.8 ft.lb). T6

استحکام خستگی: در سیکل های : تمپرهای T61، F، 69 MPa (10 KSi):

تمپر ,T4 76 MPa (11 KSi) (تست تیپ مور R.R.)

مدولهای الاستیک، کشش،) 45 GPa (6.5 × : برش ،17 GPa (2.4 ×