نام گرید:

7475

معادله:

5.7Zn- 2.3Mg- 1.5Cu- 0.22Cr

جدول ترکیبات شیمیایی


 • Others(each)0 - 0.05
 • Others(total)0 - 0.15
 • Cu1.2 - 1.9
 • Mg0 - 0.06
 • Mn1.9 - 2.6
 • Cr0.18 - 0.25
 • Fe0 - 0.12
 • Si0 - 0.1
 • Zn5.2 - 6.2
 • Ti0 - 0.06
 • Al88.51 - 91.52


خواص حرارتی/ Thermal Properties


درجه حرارت لیکیدوس یا مرز مایع :

درجه حرارت اولیه ذوب برای فلز کار شده هموژن یا یکنواخت شده ( عملیات حرارتی محلول شده ) .

درجه یوتکتیک : برای شرایط ریخته گری یا متریال کار شده غیر یکنواخت . نسبت به عملیات حرارتی محلولی که انجام نشده است . .

ضریب انبساط حرارتی . خطی :

حجم سنجی : در

درجه حرارت ویژه : در

قابلیت هدایت الکتریکی . در


خواص حرارتی/ Thermal Properties


هدایت و رسانایی الکتریکی . حجم سنجی در

مقاومت الکتریکی در

ضریب حرارتی . کلیه تمپر و یا برگشت ها : 0.1 nW.m در K و در


مشخصات استاندارد/ Standard Specifications


AMS . 4090 , 4089 , 4085 , 4084 .

شماره UNS . A94475


ویژگی¬ها و کاراکترهای ساخت


درجه حرارت اجرای آنیل .

درجه حرارت محلول : می بایست به وسیله جذب در تا 466 مقدم نمود .

دمای ایجینگ یا پیر سختی . تا 121


ویژگی¬ها و کاراکترهای ذرات مواد


دانسیته یا جرم حجمی : در


کاربردها/ Applications


استفاده تیپیک و نمونه . ورق و پلیت آلکلاد شده عاری از روکش برای بدنه هواپیما و روکش های بال ، تیرهای دکل و تیغه های کشتی ، سایر عملکردهای سازه مربوط به یک ترکیب استحکام و خواص سماجت بالا .


خواص مکانیکی/ Mechanical Properties


استحکام برشی . پلیت : برگشت یا تمپر T651 ، (296 ksi ) 43MPa ، برگشت های T7351 , T7651 ، ( 39 ksi ) 296MPa

استحکام فشاری . ست پایدار % 0.1 ، پلیت : برگشت یا تمپر ، T651 ، ( 69 ksi ) 476 MPa ، برگشت T7351 ، ( 55 ksi ) 379 MPa برگشت T7651 ، ( 60 ksi ) 414 MPa

مشخصات و خواص بیرینگ ، پلیت ، کلیه داده ها برای نسبت e/ d برابر 2.0 وقتی که e فاصله لبه و d قطر پایین است . برگشت یا تمپر T761 : استحکام بیرینگ ، ( 144 ksi ) 990 MPa : استحکام تسلیم بیرینگ ، ( 127 ksi ) 875 MPa ؛ برگشت T7351 : استحکام بیرنگ ، ( 93. ksi ) 640 MPa ؛ استحکام تسلیم بیرینگ ، T7651 ؛ برگشت یا تمپر T7651 : استحکام بیرینگ ، ( 134 ksi ) 925 MPa ؛ استحکام تسلیم بیرینگ ( 95 ksi ) 655 MPa

ضریب پواسون . 0.33

مدول های الاستیک ، کشش . ( Psi ) 70GPa ؛ برش ، ( Psi ) 27GPa ؛ فشار ، ( Psi ) 73GPa

استحکام خستگی . در سیکل های و در تست های خستگی محوری مرتبط به نمونه یکنواخت و صاف از پلیت T7351 ، تعیین موقعیت عرضی یا طولی : ( 34 ksi تا 30 ) 476 MPa تا 205 برای R = 0.0 تعیین موقعیت عرضی : ( 46 ksi ) 315 MPa برای R = +0.5 ، ( 24 ksi ) 165 MPa برای R=-1.0

ویژگی ها و کاراکتر های گسیختگی - خزش