نام گرید:

6061

معادله:

1.0Mg - 0.6Si - 0.30Cu - 0.20 Cr

جدول ترکیبات شیمیایی


 • Si0.4 - 0.8
 • Fe0 - 0.7
 • Cu0.15 - 0.4
 • Mn0 - 0.15
 • Mg0.8 - 1.2
 • Cr0.04 - 0.35
 • Zn0 - 0.25
 • Ti0 - 0.15
 • Others(each)0 - 0.05
 • Others(total)0 - 0.15
 • Al95.8 - 98.61


خواص الکتریکی/ Electrical Properties


هدایت و رسانایی الکتریکی: حجمسنجی، در 20°C(68°F): برگشت O: AICS 47%؛ برگشت T4، IACS 40%؛ برگشت T6، IACS 43%

مقاومت الکتریکی: در 20°C(68°F) تمپر و برگشت O: 37 nΩ.m؛ برگشت و تمپر T4: 43 nΩ.m؛ برگشت و تمپر T6: 40 nΩ.m


کاربردها/ Applications


استفاده تیپیک و نمونه. کامیونها، برجها، کرجیهای پارویی، خودروهای ریلی، مبل و اثاثیه، خطوط لوله و سایر عملکردهای سازه، درجایی که استحکام، قابلیت جوشپذیری و مقومت خوردگی لازم است


خواص مکانیکی/ Mechanical Properties


استحکام برشی.

خواص کششی

سختی . برگشت و تمپر O : 30 HB؛ برگشتها و تمپر T4 و T451: 65HB؛ تمپر و برگشتها T6 و T651: 95HB. دادهها مشتمل بر 500 کیلوگرم بار، قطر ساچمهها 10mm و 30 ثانیه تحت بار میباشد.

مدولهای الاستیک. کشش، 68.3 GPa (10×106 psi) ؛ فشار، 69.7 GPa (10.1×106 psi)

استحکام خستگی.برگشت O :62MPa (9 ksi) تمپر و برگشتها 97mpA (14 ksi) : T651 , T6, T451, T4 داده مطابق سیکلهای 5×108 و تنش کامل برگشتی در تستهای تیپ مور R.R.


خواص حرارتی/ Thermal Properties


دمای لیکیدوس یا مرز مایع:652°C(1206 °F)

دمای سالیدوس یا مرز جامد: 582°C(1080 °F)

ضریب انبساط حرارتی. خطی: خطی، m/m.k (13.1μin./in. °F) 23.6 در (212°F تا 68) 20°C تا 100

حرارت ویژه: 896 J/Kg.K (0.214 Btu/ib. °F) در 20°C(68°F)

هدایت و رسانایی حرارتی. در 25°C(77 °F)

برگشت و تمپر O : 180W/m.k (104 Btu/ft.h. °F)؛

بر گشت و تمپر T4 : 154W/m.k (89.0 Btu/ft.h. °F)؛

برگشت و تمپر T6 : 167W/m.k (96.5 Btu/ft.h. °F)؛

ویژگی و کاراکترهای ساخت

درجه حرارت محلول. 529°C(985 °F)

دمای پیرسختی تدریجی و ایج. محصولات رول یا کشیده شده: 160°C(320 °F)؛ استقرار در حرارت برای 18 ساعت. اکستروژن یا فورجینگ شده: 177°C(350 °F)؛ استقار در حرارت برای مدت 8 ساعت

دانسیته یا جرم حجمی: 2.70 Mg/m3 (0.098 lb.in3) در 20°C(68°F)