نام گرید:

5454

معادله:

2.7Mg - 0.8Mn - 0.12Cr

جدول ترکیبات شیمیایی


 • Si0 - 0.25
 • Fe0 - 0.4
 • Cu0 - 0.1
 • Mn0.5 - 1
 • Mg2.4 - 3
 • Cr0.05 - 0.2
 • Zn0 - 0.25
 • Ti0 - 0.2
 • Others(each)0 - 0.05
 • Others(total)0 - 0.15
 • Al94.4 - 97.05


مشخصات استاندارد/ Standard Specifications


ASTM پلیت و ورق: B209 سیم، میله اشکال و تیوپ اکسترود شده، B221 لوله یا تیوپ بدون درز جوش اکسترود شده: B241 تیوپ کندنسر: B234 تیوپ کندنسر با پرههای انتگرالی و یکپارچه تیوپ درز جوش شده B547

استاندارد دولت آمریکا: ورق و پلیت: QQ-A-250/10 سیم، مفتول، میل گرد، اشکال و تیوپ اکسترود شده: QQ-A-200/6


خواص مکانیکی/ Mechanical Properties


خواص کششی.

استحکام تسلیم برشی. تقریباً 55% استحکام تسلیم کششی.

استحکام تسلیم فشاری. تقریباً مشابه با استحکام تسلیم کششی

سختی.

مدول‌های الاستیک. کشش، 69.6GPa (10.1×106psi)؛ فشار، 71.0GPa (10.3×106psi)


کاربردها/ Applications


استفاده‌های تیپیک و نمونه. سازه‌های جوش کاری شده، محفظه‌های تحت فشار و تیوب برای سرویس‌های دریایی


خواص حرارتی/ Thermal Properties


دمای لیکیدوس یا مرز مایع: 646oC (1195oF)

دمای سالیدوس یا مرز جامد: 602oC (1115oF)

ضریب انبساط حرارتی. خطی

حجم سنجی:68×10-5 m3/m3.K (3.77×0-5 in3/in3,oF) در 20oC(68oF)

حرارت ویژه: 900 J/K (0.215Btu/lb.oF) در 20oC(68oF)

هدایت و رسانایی حرارتی: 134W/m.K (77.4 Btu/ft.h.oF) در 20oC(68oF)

ویژگی و کاراکترهای ساخت

درجه حرارت اجرایی آنیل. ;343oC(650oF) استقرار متتد در درجه حرارت لازم نیست.

درجه حرارت شکل دهی گرم. (950oF تا 500)510oC تا260

دانسیته یا جرم حجمی: 2.68 Mg/m3 (0.097lb.in3) در 20oC (68oF)


خواص الکتریکی/ Electrical Properties


هدایت و رسانایی الکتریکی. حجم سنجی، متوسط در کلیه تمپر یا برگشت‌ها JACS %34 در20oC (68oF)

مقاومت الکتریکی: متوسط کلیه تمپر یا برگشت‌ها:m. 51.0n در 20oC (68oF)؛ ضریب حرارتی، m. 0.1n در K و در 20oC (68oF)

پتانسیل محلول الکترولیتیک. -0.86 V vs 0.1 N الکترود کالومل در یک محلول آبوار شامل 53 گرم NaCl بعلاوه 3 گرم H2O2 در لیتر


خواص حرارتی/ Thermal Properties


دمای لیکیدوس یا مرز مایع: 638oC (1180oF)

دمای سالیدوس یا مرز جامد: 571oC (1050oF)

ضریب انبساط حرارتی. خطی

حجم سنجی: 69×10-5 m3/m3.K (3.83×10-5 in3/in3,oF) در 20oC(68oF)

حرارت ویژه: 900 J/Kg.K (0.215Btu/lb.oF) در 20oC(68oF)

هدایت و رسانایی حرارتی: 116W/m.K (67 Btu/ft.h.oF) در 20oC(68oF)

ویژگی و کاراکترهای ساخت

درجه حرارت اجرای آنیل: 343oC (650oF) استقرار متتد در درجه حرارت لازم نیست.

درجه حرارت شکل دهی گرم: (650oF تا 500)510oC تا260

دانسیته یا جرم حجمی: 2.84 Mg/m3 (0.103lb.in3) در 20oC (68oF)


خواص الکتریکی/ Electrical Properties


هدایت و رسانایی الکتریکی: حجم سنجی، متوسط مربوط به کلیه تمپر و برگشت‌ها، JACS%29 در 20oC (68oF)

مقاومت الکتریکی: متوسط مربوط به کلیه تمپر و برگشت‌ها:.m. 59.5n در 20oC (68oF)؛ ضریب حرارتی،.m. 0.1n درK و در 20oC (68oF)

پتانسیل محلول الکترولیتیک: -0.86V vs 0.1 N الکترود گالومل در یک محلول آبوار شامل 53 گرم NaCl بعلاوه 3 گرم H2O2 در لیتر