تفلون کربن | فروش تفلون کربن

تفلون کربن
تفلون کربن

فروش انواع تفلون کربن

در اين محصول مقدار 25% کربن و درصد ناچيزي گرافيت به پي تي اف ايي (PTFE) خالص افزوده مي شود. کربن تا حد قابل توجهي قدرت فرسايش و دگرديسي ماده را بهبود مي بخشد و مقاومت شيميايي آن نسبتا بدون تغيير باقي مي ماند. با اين حال، ويژگي هاي الکتريکي ماده نيز به صورت محسوسي افزايش مي يابد. تفلون- کربن  به اشکال ورق، ميلگرد و لوله در ابعاد مختلف قابل ارائه مي باشد.

 

اندازه PLA ABS PE
20 0.377 0.333 0.301
25 0.589 0.520 0.471
30 0.848 0.749 0.678
35 1.154 1.019 0.932
40 1.507 1.331 1.206
45 1.908 1.685 1.526
50 2.355 2.080 1.884
55 2.850 2.517 2.280
60 3.391 2.996 2.713
70 4.616 4.077 3.693
75 5.299 4.681 4.239
80 6.029 5.325 4.823
85 6.806 6.012 5.445
90 7.630 6.740 6.104
95 8.502 7.510 6.801
100 9.420 8.321 7.536
105 10.386 9.174 8.308
110 11.398 10.068 9.119/td>
115 12.458 11.005 9.966
120 13.565 11.982 10.852
125 14.719 13.002 11.775
130 15.920 14.062 12.734
135 17.168 15.165 13.734
140 18.463 16.309 14.771
145 19.806 17.495 15.844
150 21.195 18.722 16.956
160 24.115 21.302 19.292
170 27.224 24.048 21.779
180 30.521 26.960 24.417
190 34.006 30.039 27.205
200 37.680 33.284 30.144
210 41.542 36.696 33.234
220 45.593 40.274 36.474
230 49.832 44.018 39.865
240 54.259 47.929 43.407
250 58.875 52.006 47.100
260 63.679 56.250 50.943