نام گرید:

AZ31B

جدول ترکیبات شیمیایی


  • Al2.5 - 3.5
  • Mn0 - 0.2
  • Zn0.6 - 1.4
  • Ca0 - 0.04
  • Si0 - 0.1
  • Cu0 - 0.05
  • Ni0 - 0
  • Fe0 - 0
  • Others(total)0 - 0.3
  • Mg94.4 - 96.9


کاربردها/ Applications


استفادههای تیپیک و نمونه. AZ31C. AZ31B: فورجها: مفتول، میله و اشکال اکسترود شده: مقاطع سازه و تیوبهای با خواص مکانیکی میانه و ازدیاد طول بالا.

AZ31C یک گرید تجاری با خواصی یکسان با AZ31B است لیکن عدم خلوص بالاتری دارد.

AZ31B (فقط) ورق و پلیتهایی با قابلیت فرمدهی و استحکام خوب، مقاومت بالا به خوردگی و قابلیت جوشکاری خوب است.

AZ31B، AZ31C مورد استفاده به عنوان تولید (fabricated/F)، آنیل (O) و تمپرهای رول سخت شده (H24) هستند.


خواص مکانیکی/ Mechanical Properties


استحکام ضربه. مفتول، میله و شکلهای توپر اکسترود شده و فورج: چارپی شکاف. 4 J(3.2 ft.b)-V خواص جهتدار.

مدولهای الاستیک. کشش. 45 GPA (6.5×106 psi)؛ برش، 17 GPa (2.4×106 psi)

نسبت پویسون. 0.35

خواص کششی

استحکام تسلیم فشاری

استحکام برش

استحکام بیرینگ و سختی.


ویژگیهای ساخت/ Fabrication Characteristics


درجه حرارت آنیل. 345 oC (650 oF)

درجه حرارت کار گرم. در (800 oF تا 450) 425 oC تا 230

شکست حرارتی. 345 oC (650 oF)


مشخصات استاندارد/ Standard Specifications


ASTM. ورق، B90 میله، مفتول، شکلها، تیوپ و سیمهای اکستروده شده، B107، فورجها، B19:AZ31B

SAE. 1466:AZ31B. شماره قدیمی آلیاژ در 510:SAE

شمارههای UNS. M11312:AZ31C. M11311:AZ31B

استاندارد دولت آمریکا. AZ31B، پلیت، ورق و فورجها، QQ-M-40 میله اکسترود شده، میله و اشکال، QQ-M-31B، تیوبسازی با اکسترود WW-T-825B

سایر استانداردها. الکترون AZ31 (تیوب و میله اکسترود شده). انگلیسی: ورق: BS3370MAG111، تیوب و میله، BS3373MAG111. آلمان: DIN(&!%3.5312 فرانسه: G-A371


ویژگیهای جرمی/ Mass Characteristics


دانسیته. 1.77 Mg/m3 (0.064 lb.in3) در 20 oC (68 oF)


خواص حرارتی/ Thermal Properties


درجه حرارت لیکیدوس یا مرز مایع. 630 oC (1170 oF)

درجه حرارت سالیدوس یا مرز جامد. 605 oC (1120 oF)

ضریب انبساط حرارتی. خطی. 26 μm/m.K (14 μin/in. oF)

حرارت ویژهی دمای VS. Cp= 0.2441+0.000105T-2783T-1

دمای نهان ذوب. (149 Btu/lb تا 142) 348 KJ/Kg تا 331

قابلیت هدایت حرارتی. 96 W/m.K (56 Btu/ft.h. oF) در (572 oF تا 212) 300 oC تا 100


خواص الکتریکی/ Electrical Properties


قابلیت هدایت الکتریکی. 18.5% IACS

مقاومت الکتریکی. 92 nΩ.m در 20 oC (68 oF)

پتانسیل محلول الکترولیت. الکترود کالومل سیر شده 1.59V vs


ترکیب شیمیایی/ Chemical Composition


نتیجه خروج از محدوده ناخالصی. Cu، Ni یا Fe شدید مقاومت خوردگی را کاهش میدهد.