نام گرید:

5657

معادله:

0.8Mg

جدول ترکیبات شیمیایی


 • Mg0.6 - 1
 • Zn0 - 0.05
 • Al98.49 - 99.4
 • Ga0 - 0.03
 • V0 - 0.05
 • Others(each)0 - 0.02
 • Others(total)0 - 0.05
 • Si0 - 0.08
 • Fe0 - 0.1
 • Cu0 - 0.1
 • Mn0 - 0.03


خواص مکانیکی/ Mechanical Properties


خواص کششی

استحکام برش. برگشت یا تمپر H25: 95MPa (14 ksi) تمپر یا برگشتها H28 و H38: 105MPa (15 ksi)

استحکام تسلیم فشاری. تقریباً مشابه با استحکام تسلیم کششی.

سختی . تمپر یا برگشت H25: 40HB تمپر یا برگشتها H28 و H38: 50 HB. کلیه مقادیر سختی مشتمل بر 500 کیلوگرم بار، و 10 mm قطر ساچمه و حاوی 30 ثانیه بارگذاری بوده است.

ضریب پواسون. 0.33

مدولهای الاستیک. کشش، 68.2 GPa (9.89×106 psi)؛ برش، 25.9 GPa (3.75×106 psi) ؛ فشار، 69.9 GPa (10.1×106 psi)


خواص حرارتی/ Thermal Properties


دمای لیکیدوس یا مرز مایع:657°C(1215 °F)

دمای سالیدوس یا مرز جامد: 638°C(1180 °F)

ضریب انبساط حرارتی. خطی:

حجمسنجی: 68×10-6 m3/m3.k (3.77×10-5 in3./in3. °F) در 20°C(68°F)

حرارت ویژه: حرارت ویژه: 900 J/Kg.K (0.215 Btu/ib. °F) در 20°C(68°F)

ویژگی و کاراکترهای ساخت

درجه حرارت اجرای آنیل: 343°C(650°F)؛ استقرار متتد در درجه حرارت لازم نیست.

درجه حرارت شکلدهی گرم: 510°C(500 , 950°C) تا 260

دانسیته یا جرم حجمی: 2.69 Mg/m3 (0.097 lb.in3) در 20°C(68°F)


کاربردها/ Applications


استفاده تیپیک و نمونه. وسایل آراستهسازی عملکردهای براق یا جلا و آنودایز شده در خودرو.

احتیاطهای در مصرف: سایز نهایی دانه برای اغلب کارکردهای ای آلیاژ ضروری است.


خواص الکتریکی/ Electrical Properties


هدایت و رسانایی الکتریکی: حجمسنجی، AICS 54% در 20°C(68°F)

مقاومت الکتریکی: 32 nΩ.m در 20°C(68°F)؛ ضریب حرارتی، 0.1 nΩ.m در K و در 20°C(68°F)